Kiedy trzeba skorzystać z usług notarialnych

Jeśli masz do czynienia ze sprawą prawną lub z jakąkolwiek formalną dokumentacją, która będzie używana w urzędach, sądach lub za granicą, prawdopodobnie zostałeś poproszony o notarialne poświadczenie tego typu dokumentów, czyli podpisanie ich w obecności notariusza.

Notariusz to szczególny rodzaj prawnika, który przygotowuje, świadczy lub poświadcza dokumenty, ich prawdziwość i dobrowolność złożenia podpisów sygnatariuszy. Często w każdym większym mieście znajdziemy kilku notariuszy pracujących w kancelariach notarialnych.

Jakie rodzaje dokumentów poświadcza notariusz?

Często dokument taki jak pełnomocnictwo, testament, oświadczenie pod przysięgą, akt własności i inne dokumenty prawne będą wymagały podpisania w obecności notariusza. Powodem, dla którego dokument musi być podpisany przed notariuszem, jest to, że notariusz musi zweryfikować tożsamość osób podpisujących, ich uprawnienia do podpisania dokumentu, ich zdolność do czynności prawnych, oraz zrozumienie dokumentu, a także dobrowolność złożenia podpisu. Dodaje to warstwę bezpieczeństwa dla osoby otrzymującej dokument oraz dla każdej innej osoby lub organizacji, która będzie się nim posługiwać.

Jeżeli dokument musi zostać złożony przed notariuszem, osoba podpisująca będzie również zobowiązana do złożenia przysięgi notarialnej potwierdzającej prawdziwość treści dokumentu. Każdy, kto umyślnie składa nieprawdziwe oświadczenia pod przysięgą, popełnia przestępstwo krzywoprzysięstwa i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Celem notariusza jest zatem pomoc w ochronie przed oszustwem, ponieważ notariusz potwierdza, że osoba jest tym, za kogo się podaje, i zapewnia, że osoba podpisująca dokument robi to z własnej woli i rozumie skutki dokumentu.

W kancelariach notarialnych możemy również przechowywać dokumenty prawne, mając pewność, że nikt niepowołany nie ma do nich dostępu. Notariusza w Opolu znajdziesz na stronie https://notariuszopole.pl/. Zwykle na dokumencie wymagany jest podpis i pieczęć notariusza, aby każdy, kto użyje lub otrzyma dokument, rozpoznał dokument jako ważnie podpisany przez odpowiednią osobę lub osoby i w wymagany sposób. Każdy notariusz posiada unikalną pieczęć urzędową, na której wygrawerowany jest osobisty symbol. Dokumenty opatrzone tą pieczęcią i podpisane przez notariusza są uznawane na arenie międzynarodowej jako dobry dowód prawdziwości informacji zawartych w dokumencie.

You may also like